0-7 ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0-0 ۱۴ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
2-1 ۱۴ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
6-0 ۱۳ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
2-4 ۱۲ آذر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
3-3 ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مشاهده آمار
3-3 ۱۸ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0-0 ۱۷ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1-2 ۱۶ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار
3-3 ۱۵ آبان ۱۴۰۲ مشاهده آمار