رتبه تیم کشور امتیاز
1 ESP
456.36
2 ENG
456.03
3 ESP
432
4 ENG
325
5 ESP
312
6 ENG
226
7 ENG
200.50
8 ESP
165.04
9 ESP
142
10 ENG
139
11 ENG
113
12 ESP
103
13 ایران
23
14 ایران
20
15 ایران
14
16 ایران
12
17 ایران
12
18 ایران
10
19 ایران
4